บทที่  3

อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน

             

วิธีดำเนินการ

วัสดุ  / อุปกรณ์ที่ใช้         

-ไม้ประดู่

-กบไสไม้

-เลื่อยลันดา

-ค้อน

-ตะปูเข็ม,น็อต

-สีน้ำมัน,สีทาไม้

-แปรงทาสี

 

 

                 แนวทางการศึกษาค้นคว้า

                ระยะที่  1  เริ่มต้นโครงงาน

1.  การศึกษาสภาพปัญหา    สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสนทนาโปรแกรมที่ใช้ทำโครงงานว่ามีความเป็นมาอย่างไร

2.การวิเคราะห์   ร่วมกันกำหนดเรื่องที่จะทำโครงงาน  โดยนักเรียนร่วมจัดทำเป็นโครงงาน

คอมพิวเตอร์สาขาการประยุกต์ใช้งาน   โดยจัดทำเป็นชั้นวางของและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำขึ้น

3.การวางแผนโครงงาน   ทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดและออกแบบร่างโครงงานที่จะทำ   ต่อจากนั้นให้ทุกคนร่วมกันวางแผนในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์สาขาการประยุกต์ใช้งานโดยจัดทำเป็นชั้นวางของ

 

 

 

 

 

 

ระยะที่  2   พัฒนาโครงงาน

1.    การดำเนินกิจกรรม  โดยให้สมาชิกในกลุ่ม  2  คนไปนำวัสดุอุปกรณ์มาแล้วให้ทุกคนประกอบชิ้นงาน  ตกแต่ง  ลวดลาย  สีสัน  ตามข้อตกลงของสมาชิกในกลุ่ม

2.    รายงานผลการดำเนินกิจกรรม   คัดเลือกตัวแทนในกลุ่มเพื่อรายงานถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานโครงงานคอมพิวเตอร์สาขาการประยุกต์ใช้งานโดยเป็นโครงงานชั้นวางของของกลุ่มตลอดจนบอกถึงประโยชน์ในการทำชั้นวางของ

3.    นำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นรูปเล่ม  และเสนอเป็นโปรแกรม   Power  Point   และโปรแกรม   Camtacia    เพื่อนำเสนอประกอบโครงงาน

ระยะที่  3     รวบรวม  สรุป

1.การแสดงผลงาน ของกลุ่มให้นำมาจัดแสดงไว้ในบริเวณชั้นเรียนตามความเหมาะสมและจัดทำลงในโปรแกรม   Power   Point     และโปรแกรม  Camtacia   แล้วให้เพื่อนนักเรียนในชั้นร่วมชื่นชมผลงานของกลุ่มตลอดจนบอกถึงประโยชน์ของโครงงานการทำชั้นวางของ

2.สรุปการดำเนินกิจกรรม /  ข้อเสนอแนะ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ในขั้นตอนนี้  สมาชิกร่วมกันอภิปรายถึงเรื่องต่างๆ  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

พร้อมกันนี้ร่วมกันสรุปถึงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน   ประโยชน์ในการทำชั้นวางของ

ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป

 

 

แผนปฏิบัติงาน

1.  กิจกรรมการศึกษาสภาพปัญหา   จัดเวลาเหมาะสม   ประมาณ   5   นาที

2. กิจกรรมอภิปราย / วิเคราะห์ / กำหนดเรื่องที่จะทำโครงงาน   ประมาณ   10   นาที

3. กิจกรรมการวางแผนการทำโครงงาน   เวลาประมาณ   20   นาที

       (กิจกรรมตามข้อ   1-3    ปฏิบัติกรรมล่วงหน้า    1     หน้า  )

4. การดำเนินกิจกรรมใช้เวลาประมาณ    7    ชั่วโมง

5. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมใช้เวลาประมาณ    15   นาที

6. การแสดงผลงาน   ใช้เวลาประมาณ   20     นาที

7. การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม    ใช้เวลาประมาณ   10   นาที 

        ( กิจกรรมตามข้อ   4-7    ปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่าง )